Biznes i fundusze

Trwające konkursy

RPO Województwa Podlaskiego ogłosiło nabory na działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Termin naboru:

23 sierpień 2018 – 24 wrzesień 2018

1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania:

• mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

2. Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:
W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym, w tym np.:
• rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
• dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
• inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

3. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
50 000 000,00 zł

4. Maksymalny udział środków UE:
• dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
• dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 12 000 000,00 zł

5. Minimalny wkład własny Beneficjenta:
Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:
a) 30% – mikro i małe przedsiębiorstwa
b) 40% – średnie przedsiębiorstwa.

Więcej informacji:

 https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-13-wspieranie-inwestycji-w-przedsiebiorstwach-2.html

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym w czerwcu 2018 r. harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWPP 2014-2020).

 

Źródło i harmonogram do pobrania:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/harmonogram_naborow_wnioskow/harmonogram-naborow-wnioskow.html

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. 

Budżet konkursu wynosi 300 mln zł i dotyczy dużych przedsiębiorstw.

Wsparciem mogą  zostać objęte następujące działania: 

  • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
  • głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
  • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych;
  •  budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła ( w tym wymiana źródła na instalację OZE);
  •  zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepłą odpadowego w ramach przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych w ramach pomocy zwrotnej  (wraz z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej)  na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, jednak nie może przekroczyć 75%.

Wniski można składać w terminie  od dnia 31.03.2017 r. do dnia 29.05.2017 r. 

Link do szczegółowych informacji:  tutaj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dniem 19 października wznowił nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji następujących odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła:


- źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
- pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
- kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
- systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
- małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
- mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

O dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii mogą ubiegać się między innymi – osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym; wspólnoty mieszkaniowe; spółdzielnie mieszkaniowe; jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia. 

Dofinansowanie można otrzymać w formie pożyczki  wraz z dotacją  łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych w tym do  20% dla instalacji do produkcji ciepła lub do  40 % dotacji  dla instalacji do produkcji energii elektrycznej.
Pożyczka w formie oprocentowania 1% na okres nie dłuższy niż 15 lat.

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, decyduje kolejność zgłoszenia. 

Więcej informacji na stronie    http://wfosigw.bialystok.pl/program-prosument.htm

Od 16 sierpnia do 20 grudnia 2016 roku trwa nabór wniosków w ramach programu priorytetowego

"Racjonalna gospodarka odpadami"
Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów.

Instytucją finansującą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie można uzyskać w formie pożyczki do 75 % kosztów kwalifikowanych z oprocentowaniem WIBOR 3M nie mniej niż 1% w skali roku i na okres finansowania nie dłuższy niż 10 lat.

Rodzaje przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach projektu to m.in.:

- zakup maszyn i urządzeń związanych z procesem demontażu pojazdów,
- zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów wytworzonych w procesie demontażu pojazdów.

Więcej informacji o naborze na stronie:  tutaj

Zarząd Województwa Podlaskiego jako instytucja zarządzająca RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinasowanie projektów w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

Wnioski można składać od 19 września do 24 października 2016 r. do godz. 15.30 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89 w Białymstoku. Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw realizowane na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy niż 18,12%. Warunkiem udzielenia wsparcia  są przedsięwzięcia wpisujące się w lokalne strategie rozwoju lub inne programy opracowane lokalnie, zapewniające zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i efektywność zatrudnienia.

Maksymalny poziom dofinansowania:

- dla mikro i małych przedsiębiorstw - do 70% wydatków kwalifikowalnych

- dla średnich przedsiębiorstw - do 60% wydatków kwalifikowalnych

 

Źródło oraz bardziej szczegółowe informacje: link

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej