Aktualności

 

Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów unijnych dotyczących obowiązku raportowania niefinansowego firm, regulowanych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, pojawiły się nowe wyzwania na rynku spółek. Skrót ESG raportowania niefinansowego pochodzi od anglojęzycznych słów: environmental, social i governance, co obejmuje dbałość o środowisko, kwestie społeczne oraz sposób prowadzenia firmy w zakresie zużycia surowców naturalnych, emisji zanieczyszczeń i hałasu, współpracy z lokalnymi społecznościami, jak również etyki firmy.

Kogo dotyczy obowiązek raportowania niefinansowego?

 

• W 2021 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych przeprowadził liczne kontrole – wszystkie w wyniku skargi lub naruszenia przepisów RODO.
Średnia wartość kary nałożonej przez Urząd w 2021 roku to ponad 157 tysięcy zł.
80% kontroli i kar dotknęło firm z sektora prywatnego
• Do częstych nieprawidłowości należało niedostosowanie wewnętrznych procesów i procedur do wymogów RODO oraz brak odpowiednich środków organizacyjnych dla ochrony danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku wszystkie kraje członkowskie UE stosują RODO. Jest to konkretny zestaw obowiązków wynikających z Rozporządzenia.

Właśnie mija trzy i pół roku od tej daty, a wielu przedsiębiorców wciąż nie posiada niezbędnego minimum. Dodatkowo, 2019 rok przyniósł zmiany w polskich aktach prawnych, jak choćby Kodeks Pracy czy Ustawa o ZFŚS, które nakładają dodatkowe obowiązki w obszarze ochrony danych.

Jak sprawdzić, jakie procedury i dokumenty są niezbędne? Przygotowaliśmy proste narzędzie umożliwiające samodzielną weryfikację, czy Twoja organizacja wdrożyła wszystkie obowiązki wynikające z RODO

 

Rodo ankieta

 

Przypominamy, iż 17 grudnia 2021 roku mija termin, do którego unijny ustawodawca nakazał dostosowanie krajów członkowskich do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 27 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (popularnie zwanej dyrektywą o ochronie sygnalistów). 

Przedsiębiorcy i podmioty publiczne zostały zobligowane do podjęcia konkretnych działań:

  1. Należy wyznaczyć komórkę zajmującą się przyjmowaniem zgłoszeń od sygnalistów
  2. Należy zorganizować proces zgłaszania naruszeń, który gwarantuje osobom zgłaszającym poufność i ochronę ich tożsamości
  3. Należy dostosować wewnętrzne procedury do wymogów Dyrektywy, a w przypadku braku odpowiednich regulacji – ich stworzenie 
  4. Należy zapewnić sprawne funkcjonowanie procesu zgłaszania naruszeń oraz skutecznie zapoznać pracowników z nowym prawem, z uwzględnieniem ich praw – w tym prawa do poufności i ochrony tożsamości

Procedowany aktualnie projekt polskiej Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa nakłada poważne sankcje za niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków, włącznie z karą więzienia. 

Kompleksowe wdrożenie wytycznych Dyrektywy jest czasochłonne, pracochłonne i wymaga szczegółowej znajomości przepisów, dlatego większość podmiotów korzysta w tym zakresie z usług wyspecjalizowanych ośrodków zajmujących się zarządzaniem zgodnością. Zapraszamy do kontaktu!

 

Od 1 stycznia 2021 r. ewidencję odpadów należy prowadzić na bieżąco oraz bezpośrednio w systemie BDO.

Z początkiem roku 2021 uchylono wcześniejsze zapisy ustawy o odpadach zezwalające na ewidencjonowanie odpadów niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.

Co oznacza prowadzenie ewidencji odpadów „na bieżąco”?

Niestety, nie ma dokładnej definicji. Poniżej interpretacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotycząca niniejszego zagadnienia:
„Wpisy powinny być dokonywane na bieżąco w możliwe najkrótszym terminie - bez zbędnej zwłoki. Oznacza to, że wpisy takie mogą być dokonywane w ujęciu wynikającym ze względów technologicznych lub logistycznych, związanych z np. wytwarzaniem odpadów.”

Kary pieniężne

Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 23 września tego roku poszerzyła katalog administracyjnych kar pieniężnych dla wytwórców odpadów oraz gospodarujących odpadami.
Od teraz karą administracyjną, a nie tak jak dotychczas karą grzywny objęte będą między innymi:

- nieprowadzenie ewidencji odpadów,

- prowadzenie ewidencji w sposób nieterminowy,

- prowadzenie ewidencji niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Warto również pamiętać, iż zlecanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie posiadają wymaganego wpisu do rejestru BDO oraz odpowiednich pozwoleń także wiąże się z obciążeniem właściciela odpadów.

Kara związana z wymienionymi powyżej naruszeniami wynosi obecnie od 1 000 do 1 000 000zł.

 

Źródło: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2021. 779)

 

Dnia 5 sierpnia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Projekt autorstwa resortu Klimatu i Środowiska wprowadza do polskiego prawa nowe wymagania w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Spowoduje to wprowadzenie nowej opłaty opakowaniowej dla przedsiębiorców, którą w praktyce zapłacą konsumenci. 

 

Rada Ministrów przyjęłała projekt  ustawy opracowany przez Ministerstwo cyfryzacji,  mającą zastąpić obecnie obowiązującą  ustawę o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, w tym umożliwić przepływ i gromadzenie danych różnych podmiotów, także przedsiębiorstw prywatnych oraz organizacji pozarządowych. Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego pozwoli na zwiększenie ilości przetwarzanych danych, co będzie mogło być wykorzystane do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego np. na wypadek epidemii, anomalii pogodowych.

 

Z dniem 1 lipca 2021 r. wszedł w życie nowy obowiązek, nakładający zobowiązanie do zarejestrowania wszystkich istniejących w budynkach źródeł ciepła. Deklarację o źródłach spalania paliw oraz źródłach energii elektrycznej wykorzystywanej w celu ogrzewania budynków należy zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.

Właściciel lub zarządca budynku/lokalu ma 12 miesięcy na złożenie informacji o źródłach ciepła, jeżeli istniały one przed dniem 1 lipca 2021 r. Natomiast nowe instalacje, założone po 1 lipca powinny być zgłoszone w ciągu 14 dni. Zgodnie z art. 27 g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.) obowiązek złożenia deklaracji nie dotyczy najemców, jedynie właścicieli lub zarządców budynków/lokali, a za brak złożenia formularza przewidziana jest kara grzywny.

Deklarację można złożyć elektronicznie przez portal ZONE: https://zone.gunb.gov.pl/, logując się przez Profil Zaufany lub w formie papierowej do właściwego urzędu gminy.
Korzystając z deklaracji elektronicznej pierwszym krokiem jest dodanie budynku poprzez wybranie odpowiednich danych adresowych (województwo, gminę, miejscowość, ulicę itp.). Następnie wybierany jest rodzaj formularza zróżnicowany na budynki i lokale mieszkalne lub niemieszkalne.

Deklaracja budynków/lokali mieszkalnych wymaga udzielenia informacji o rodzaju źródła ciepła, klasy kotłów i rodzaju paliwa (w przypadku paliw stałych) oraz danych kontaktowych osoby uzupełniającej formularz. Natomiast deklaracja dla budynków/ lokali niemieszkalnych zawiera informacje uzupełniające o m.in. łącznej mocy źródeł, dodatkowej funkcji źródła ciepła oraz rodzaju budynku (np. biurowy, przemysłowy).

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw

Celem wprowadzanych zmian jest zmniejszenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. 

Na czym polegają zmiany?

Od lipca wprowadzony zostanie obowiązek pobierania opłaty od nabywającego opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub posiłku w opakowaniu jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (wymienionego w załączniku nr 6 do projektu ustawy- patrz link do ustawy). Opłatę mają pobierać jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne. 

Co ciekawe podmioty zobowiązane będą do zapewnienia nabywcy dostępności w sprzedaży opakowań wielokrotnego użytku lub opakowań wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne.

Opłata ma być wnoszona, na odrębny rachunek bankowy właściwego marszałka województwa, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. W przypadku niewniesienia opłaty w całości lub części przewidziano sankcję.

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Co to oznacza?

  1. Obowiązujące programy pomocy publicznej dotyczące aukcji dla wytwórców energii z OZE zostaną przedłużone do 31 grudnia 2021 r.
  2. Programy wsparcia związane ze sprzedażą energii elektrycznej po stałej cenie (tzw. system FiT) albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej (tzw. system FiP), zostaną przedłużone do 30 czerwca 2024 r.

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej