Aktualności

 

Przypominamy daty najważniejszych terminów sprawozdań środowiskowych.

Do 28 lutego składamy roczny raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza w bazie KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami).

Do 15 marca składamy  roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020 do urzędu marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO.  

Do 15 marca jest czas na  złożenie  wniosku o zwolnienie z realizacji m.in. obowiązku uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, czy prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg. Zwolnienie jest traktowane jako pomoc de minimis.

 Do 15 marca składamy   sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie  wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych odpadów)  za rok  2020 w formie elektronicznej w bazie BDO.

Do 31 marca składamy zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.  

Zapraszamy do zakładki Baza wiedzy/terminarz środowiskowy. 

 

Od 1 stycznia 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu wprowadzające zmiany w sposobie magazynowania odpadów. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy muszą prowadzić ewidencję odpadów, z wyjątkiem podmiotów nieprzekraczających poziomu 100kg/rok odpadów niebezpiecznych lub 5 000kg/rok odpadów innych niż niebezpieczne, zobowiązani są do wprowadzenia wspomnianych zasad w swoich przedsiębiorstwach.

Najważniejszymi zmianami w obecnym sposobie magazynowania są:

  • obowiązek magazynowania odpadów na terenach utwardzonych z użyciem wyrobów budowlanych (nie dotyczy m.in. drewna, liści, papieru, odzieży, odpadów z parków czy ogrodów itd.);
  • nowe sposoby oznakowania

- odpady inne niż niebezpieczne – oznakowanie powinno zawierać kody magazynowanych odpadów, naniesione cyframi koloru czarnego;

- odpady niebezpieczne – strefa magazynowania musi być oznaczona, w widocznym miejscu, tablicą koloru białego, na której umieszcza się napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE”. Dodatkowo, jeśli odpad magazynowany jest w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach o pojemności powyżej 5 litrów, to każdy z nich powinien być wyposażony w etykietę zawierającą napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE”, kod i rodzaj odpadu, zawartość oraz adres miejsca magazynowania wraz z datą rozpoczęcia magazynowania w danym miejscu;

  • wprowadzenie zabezpieczeń stosowanych, aby zminimalizować wpływ czynników atmosferycznych na odpad, np. umieszczanie odpadów niebezpiecznych w szczelnych pojemnikach lub pod zadaszeniem.

Okres przejściowy (na zastosowanie nowych zasad magazynowania w przedsiębiorstwach) wyniesie od 12 do 48 miesięcy, w zależności od rodzaju odpadów.

Pełną treść rozporządzenia mogą Państwo przeczytać tutaj: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001742

 

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r.  o efektywności energetycznej  (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 264) nakłada na przedsiębiorcę obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa lub zlecania jego przeprowadzenia.

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Należy dokonać szczegółowego przeglądu zużycia energii, odpowiadającego za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii, związanego z działalnością świadczoną przez dane przedsiębiorstwo. Przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach  oraz w transporcie.

Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzania audytu?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach programu priorytetowego "Racjonalna gospodarka odpadami" Część 1 Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Termin od którego można składać wnioski: 24.08.2020 r. – 30.06.2022 r. lub do czasu wyczerpania alokacji.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  1. Dla zadań polegających na budowie lub modernizacji stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
  2. Dla zadań polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych: posiadające osobowość prawną organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje "banków żywności",
  3. Dla zadań polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwianiem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF: Polski Związek Łowiecki, Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe".

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach programu priorytetowego "Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska"

Termin od którego można składać wnioski: 22.07.2020 r. – 17.12.2021 r. lub do czasu wyczerpania alokacji.

 

29 czerwca 2020 r. uruchomiono w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) moduł sprawozdawczy: Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospdoarowaniu nimi. Termin składania sprawozdań za 2019 rok został przesunięty do 31 października 2020 r. z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, którzy powinni złożyć sprawozdanie w terminie do 11 września 2020 r.


Do 11 września 2020 r. przesunięty został również termin składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi ( dotyczy m.in. wprowadzających na rynek krajowy produktów w opakowanych, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory itd.).

Źródło: www.bdo.mos.gov.pl

 

Terminy sprawozdań odpadowych zostały przesunięte w związku z wejściem Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

  • Do 31 października 2020 r. - składamy roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych). Wyjątkiem są prowadzący stację demontażu pojazdów oraz prowadzący strzępiarkę, którzy powinni złożyć sprawozdanie w terminie do 11 września 2020 r.
  • Do 11 września 2020 r. - składamy roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami  za rok 2019 (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów. Sprawozdania składają też  przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte  opłatą recyklingową) 

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej