Kilka dni temu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała informację o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej. Projekt został przygotowany przez ministra przedsiębiorczości i technologii.

Przyczyna i potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:

„Rozporządzenie wprowadza do polskiego porządku prawnego restrykcyjne wymagania dla kotłów na paliwo stałe. Rozwiązania te dotyczą kotłów od 0 do 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich zakładach i stanowią, że od 1 października 2017 r. obowiązują krajowe wymagania dot. tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu, a także wprowadzony jest zakaz stosowania rusztu awaryjnego. De facto, możliwe więc jest w Polsce sprzedaż i instalowanie kotłów na paliwo stałe klasy 5.
Pierwsze oceny funkcjonowania rozporządzenia wskazują na pojawiające się na rynku problemy wynikające ze stosowania niektórych jego przepisów. W szczególności dotyczą one prowadzenia działalności gospodarczej przez producentów kotłów na paliwo stałe. W związku z powyższym, niezbędne jest uszczelnienie systemu poprzez zmianę rozporządzenia oraz zmianę przepisów ustawy POŚ.”

Rozwiązania ujęte w projekcie:

„Zmiany polegające na uszczelnieniu rynku kotłów na paliwo stałe przeznaczonych dla sektora komunalno-bytowego wymagają wprowadzenia zmian do ustawy- Prawo ochrony środowiska. Pozwolą one ograniczyć import urządzeń niespełniających wymagań rozporządzenia oraz umożliwiają egzekucję wymagań dla kotłów poprzez wprowadzanie kontroli i systemu kar.”

Dzięki nowym regulacjom organy Inspekcji Handlowej będą mogły skutecznie wykonywać kontrole pod kątem spełniania wymagań przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe. Wszystkie wymogi są zawarte w rozporządzeniu z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Z jego treścią można się zapoznać na stronie sejmowej: prawo.sejm.gov.pl

W przypadku niespełnienia określonych wymagań Inspekcja Handlowa będzie mogła:

- ograniczyć wprowadzanie urządzeń do obrotu,
- nakładać na przedsiębiorców administracyjne kary pieniężne w wysokości do 5% przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym ze sprzedaży starych kotłów.
UWAGA: kara nie będzie mogła wynosić mniej niż 10 tys. zł!
Kwota ta odpowiada średniej rynkowej wartości jednego kotła klasy 5. Kocioł tej klasy spełnia wszystkie normy emisyjne, wobec czego jest ekologiczny i przyjazny dla środowiska.
Ograniczone zostanie również wprowadzanie kotłów przez podmioty z innych krajów Unii Europejskiej, Turcji oraz państw EFTA. Będą to kotły, które nie spełniają polskich wymagań, tj. o znamionowej mocy cieplnej nie większe niż 500 kW. Pomoże to w zwalczaniu nadużyć i wprowadzania do obrotu kotłów o parametrach niezgodnych z przepisami.
Częstym zjawiskiem jest tzw. nieuczciwa konkurencja, która sprzedaje urządzenia wysokoemisyjne jako niskoemisyjne. Świadectwa jakości kotłów są fałszowane, bądź kotły bezklasowe są sprzedawane pod innymi nazwami. Poprawa systemu kontroli ma również pomóc w uniknięciu takich sytuacji.
Wszystkie wymienione działania mają swój główny cel, jakim jest poprawa jakości powietrza w Polsce, co za tym idzie- zdrowie wszystkich obywateli. Emisja zanieczyszczeń powietrza w Polsce wynika w głównej mierze z ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, często w piecach nie spełniających żadnych standardów emisyjnych. Spalanie węgla niskiej jakości przez przestarzałe piece przyczynia się do powstawania smogu. Aby zadbać o jakość powietrza, należy rozważyć zakup nowoczesnego kotła grzewczego.


Źródło: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r5078066656,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-o-Inspekcji.html