Kiedy Kogo dotyczy Gdzie składamy sprawozdanie Rodzaj sprawozdania
styczeń
15 stycznia RIPOK i zastępcza RIPOK Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, z którym RIPOK ma zawartą umowę – do 15 stycznia za II półrocze 2018 r.
Gmina, z którą RIPOK ma zawartą umowę – do 15 stycznia za cały 2018 r.
Roczna informacja o odpadach, które poddano procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami w RIPOK lub zastępczej RIPOK lub przekazano w tym celu innemu posiadaczowi odpadów
30 stycznia  Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich  Oświadczenia stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Termin złożenia do 30 stycznia za IV kwartał. 
30 stycznia  Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi Wójt/ burmistrz/prezydent miasta Oświadczenia stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Termin złożenia do 30 stycznia za IV kwartał. 
31 stycznia  Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Wójt/ burmistrz/prezydent miasta Sprawozdanie półroczne o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
31 stycznia  Przedsiębiorcy którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów Wójt/ burmistrz/prezydent miasta Sprawozdanie kwartalne z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
31 stycznia  Podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt/ burmistrz/prezydent miasta Sprawozdanie roczne podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
31 stycznia  Podmiot zbierający odpady komunalne frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Wójt/ burmistrz/prezydent miasta Sprawozdanie sporządzane przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
31 stycznia  Podmioty posiadające na terenie zakładu wyroby zawierające azbest Urząd marszałkowski Informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
luty
28 luty Przedsiębiorcy korzystają ze środowiska w sposób gospodarczy Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)  Raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza 
28 luty Podmioty, które stosują F-GAZY lub SZWO w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji (np. warsztaty samochodowe) urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach. Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej I Klimatu (BOWOiK) Raport do Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC)
28 luty Wprowadzający sprzęt, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowani przedstawiciele oraz producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań  Urząd marszałkowski Uiszczenie opłaty rocznej za wpis do rejestru BDO
marzec 
15 marca Podmioty, które wytwarzaja, zbieraja lub przetwarzają odpady Urząd marszałkowski Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
15 marca Wytwórców komunalnych osadów ściekowych Urząd marszałkowski Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych 
15 marca Organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) Formularz sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018 
15 marca Zbierających zużyte baterie lub akumulatory Urząd marszałkowski Sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych 
15 marca Podmioty, które m.in.: importują, eksportują, produkują opakowania lub wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek. Urząd marszałkowski Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi 
15 marca Podmioty prowadzące stacje demontażu pojazdów.  Urząd marszałkowski oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)  Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 
31 marca Dotyczy podmiotów, które powodują emisję zanieczyszczeń do powietrza lub składują odpady. Urząd marszałkowski Zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat 
31 marca Podmioty prowadzące instalacje wymienione w załączniku nr I do rozporządzenia Nr 166/2006 PE i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (instalacje z pozwoleniem zintegrowanym), jeżeli w danym roku sprawozdawczym przekroczono określone wartości progowe. Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska (WIOŚ) Sprawozdanie PRTR
31 marca Podmioty wprowadzające po raz pierwszy do obrotu produkty np. oleje, opony, preparaty smarowe. Urząd marszałkowski Sprawozdanie roczne OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej 
kwiecień 
30 kwiecień Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) Dokonanie rozliczenia zabezpieczenia finansowego przez wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, wniesionego w poprzednim roku kalendarzowym
30 kwiecień Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości Wójt/burmistrz/prezydent Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
30 kwiecień Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za I kwartał
30 kwiecień Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji   Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji dokonuje, za pośrednictwem rachunku w Krajowym rejestrze, umorzenia uprawnień do emisji w liczbie odpowiadającej wielkości emisji ustalonej na podstawie raportu o wielkości emisji sporządzonego za poprzedni rok kalendarzowy
maj
31 maj Podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych Marszałek województwa Przedłożenie informacji o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub inych organizmów wodnych oraz powierzchi użytkowej stawów eksloatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli ryb lub organizmów wodnych.  Okres rozliczeniowy od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cylk do dnia 30 kwietnia następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego
czerwiec 
30 czerwiec Hodowcy ryb Urząd marszałkowski  Wniesienie opłaty zryczałtowanej przez chodowców ryb za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych
lipiec
30 lipiec Podmioty eksploatujące urządzenia i instalacje Właściwy organ ochrony środowiska oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska Przekazanie wyników pomiarów ciągłych w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane za I półrocze
30 lipiec Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich Oświadczenie stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za II kwartał
31 lipiec Przedsiębiorcy którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów Gmina oraz Narowody Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wniesienie przez przedsiębiorców którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów, opłat za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji
31 lipiec Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Wójt/burmistrz/prezydent Złożenie przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości półrocznych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przekazywane w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy
31 lipiec Przedsiębiorcy posiadający koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża Gmina oraz Narowody Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wniesienie przez przedsiębiorcę opłaty eksploatacyjnej za I półrocze
październik
30 październik  Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za III kwartał