Kiedy Kogo dotyczy Gdzie składamy sprawozdanie Rodzaj sprawozdania
styczeń
15 stycznia Instalacje komunalne (dawniej RIPOK).  Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, z którym instalacja ma zawartą umowę – do 15 stycznia za II półrocze  roku poprzedniego.
Gmina, z którą instalacja ma zawartą umowę – do 15 stycznia za cały rok poprzedni.
Roczna informacja o odpadach, które poddano procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami w instalacjach komunalnych  lub przekazano w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.
30 stycznia  Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich  Oświadczenia stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Termin złożenia do 30 stycznia za IV kwartał. 
30 stycznia  Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi wójt/ burmistrz/prezydent miasta Oświadczenia stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Termin złożenia do 30 stycznia za IV kwartał. 
31 stycznia  Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wójt/ burmistrz/prezydent miasta

Sprawozdanie półroczne o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Składane za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.

31 stycznia  Podmioty  prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych. wójt/ burmistrz/prezydent miasta Sprawozdanie kwartalne z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
31 stycznia  Podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. (PSZOK) wójt/ burmistrz/prezydent miasta Sprawozdanie roczne podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
31 stycznia  Podmiot zbierający odpady komunalne frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wójt/ burmistrz/prezydent miasta Sprawozdanie sporządzane przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO. 
31 stycznia  Podmioty posiadające na terenie zakładu wyroby zawierające azbest

Urząd gminy (osoba fizyczna)

Urząd marszałkowski (osoba prawna)

Informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

 

luty
Ostatni dzień  lutego Przedsiębiorcy korzystający ze środowiska w sposób gospodarczy- emisje do powietrza. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)  Raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza 
Ostatni dzień lutego Podmioty, które stosują F-GAZY lub SZWO w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji (np. warsztaty samochodowe) urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach. Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej I Klimatu (BOWOiK) Raport do Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC)
Ostatni dzień lutego Wprowadzający sprzęt, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowani przedstawiciele oraz producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań  Urząd marszałkowski Uiszczenie opłaty rocznej  BDO.
marzec 

1 marzec

 

Podmioty korzystające z usług wodnych
Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodno-prawnych albo organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego Wyniki prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodno-prawnym albo pozwoleniu zintegrowanym.
15 marca Podmioty, które wytwarzają, zbierają lub przetwarzają odpady Urząd marszałkowski Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
15 marca Wytwórców komunalnych osadów ściekowych Urząd marszałkowski Roczne sprawozdanie  o komunalnych osadach ściekowych za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
15 marca Organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego Urząd marszałkowski  Roczne sprawozdania o wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy; o masie zebranego zużytego sprzętu, masie odpadów powstałych ze zuzytego sprzętu; osiągniętych poziomach zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego uzycia i recyklingu zuzytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; przeprowadzonych kampaniach edukacyjnych . Składane za pomocą modułu sprawozdawczego w systemie BDO.  
15 marca Zbierających zużyte baterie lub akumulatory Urząd marszałkowski Roczne sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii  i akumulatorów  za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
15 marca Podmioty, które m.in.: importują, eksportują, produkują opakowania lub wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek. Urząd marszałkowski Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
15 marca Podmioty prowadzące stacje demontażu pojazdów.  Urząd marszałkowski oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)  Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
31 marca Dotyczy podmiotów, które powodują emisję zanieczyszczeń do powietrza lub składują odpady. Urząd marszałkowski Zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
31 marca Podmioty prowadzące instalacje wymienione w załączniku nr I do rozporządzenia Nr 166/2006 PE i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (instalacje z pozwoleniem zintegrowanym), jeżeli w danym roku sprawozdawczym przekroczono określone wartości progowe. Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska (WIOŚ) Sprawozdanie za pośrednictwem systemu PRTR ( Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń)
31 marca Podmioty wprowadzające po raz pierwszy do obrotu produkty np. oleje, opony, preparaty smarowe. Urząd marszałkowski Sprawozdanie roczne  o wysokości należnej opłaty produktowej oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
kwiecień 
30 kwiecień Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny  przeznaczony dla gospodarstw domowych i organizacja odzysku sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ), urząd marszałkowski Roczny audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania przeprowadzony przez akredytowanego weryfikatora srodowiskowego. 
30 kwiecień Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości Wójt/burmistrz/prezydent Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
30 kwiecień Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za I kwartał
30 kwiecień Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji   Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji dokonuje, za pośrednictwem rachunku w Krajowym rejestrze, umorzenia uprawnień do emisji w liczbie odpowiadającej wielkości emisji ustalonej na podstawie raportu o wielkości emisji sporządzonego za poprzedni rok kalendarzowy
maj
31 maj Podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych Marszałek województwa Przedłożenie informacji o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub inych organizmów wodnych oraz powierzchi użytkowej stawów eksloatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli ryb lub organizmów wodnych.  Okres rozliczeniowy od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cylk do dnia 30 kwietnia następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego
czerwiec 
30 czerwiec Hodowcy ryb Urząd marszałkowski  Wniesienie opłaty zryczałtowanej przez hodowców ryb za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych
lipiec
30 lipiec Podmioty eksploatujące urządzenia i instalacje Właściwy organ ochrony środowiska oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska Przekazanie wyników pomiarów ciągłych w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane za I półrocze
30 lipiec Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich Oświadczenie stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za II kwartał
31 lipiec Przedsiębiorcy którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów Gmina oraz Narowody Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wniesienie przez przedsiębiorców którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów, opłat za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji
31 lipiec Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Wójt/burmistrz/prezydent Złożenie przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości półrocznych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przekazywane w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy
31 lipiec Przedsiębiorcy posiadający koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża Gmina oraz Narowody Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wniesienie przez przedsiębiorcę opłaty eksploatacyjnej za I półrocze
październik
30 październik  Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za III kwartał