Aktualności

 

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidulanego konta w systemie BDO.

Firmy, które do końca 2019 r. nie dokonają rejestracji ww. bazie, mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności.

 

Chcielibyśmy poinformować o planowanym naborze wniosków w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców.

 

Zapraszamy na bezpłatne seminarium „RODO w kontekście prawa UE” organizowane  przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.  Seminarium odbędzie się 19 listopada 2019 r. (wtorek), o godz. 8:30 w Białymstoku w Hotelu Branickim, ul. Zamenhofa 25. Seminarium poprowadzi nasz ekspert wiodący ds. ochrony  danych osobowych - Piotr Czubaty.  


Chcieliśmy przypomnieć o obowiązku udostępniania właściwemu miejscowo WIOŚ danych umożliwiających dostęp do wizyjnego systemu monitoringu miejsc magazynowania lub składowania odpadów przez podmioty zbierające i przetwarzające odpady. Informacje należało udostępnić do 6 września 2019 roku. Wszelkie braki należy uregulować bez zbędnej zwłoki.
Poniżej instrukcja przekazania danych do WIOŚ z siedzibą w Białymstoku. Każdy oddział WIOŚ przekazanie danych może określić inną procedurą, dlatego też w takich przypadkach należy zapoznać się z informacją zawartą na stronach internetowych lub bezpośrednio u właściwego WIOŚ.  Zakres danych do przekazania:

 

Instytucja Zarządzająca RPOWP zaktualizowała harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, planuje się wprowadzenie konkursu w ramach Podziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu - Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych.

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na 2019 rok w ramach RPOWP 2014-2020.

Harmonogram

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z potencjalnymi możliwościami uzyskania dofinansowania.

Nasi Eksperci służą pomocą i z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania.

 

Pierwszy z konkursów, na projekty dotyczące utworzenia terenów inwestycyjnych, zostanie ogłoszony w ramach podziałania 1.4.1 (Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa). Do podziału będzie 6 mln złotych z RPOWP. Konkurs zostanie ogłoszony w grudniu 2019 roku, natomiast wnioski będzie można składać od stycznia 2020 roku.

W styczniu 2020 roku ma zostać ogłoszony kolejny konkurs – tym razem w ramach poddziałania 8.4.1 (Infrastruktura ochrony zdrowia). Będzie w nim można uzyskać dofinansowanie z RPOWP na inwestycje związane z leczeniem chorób układu krążenia, nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, chorób psychicznych. Budżet tego konkursu planowany jest na 20 mln zł.

Zapraszamy do współpracy

 

Polityka Ekologiczna Państwa 2030 została przygotowana zgodnie z postanowieniami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz stanowi strategię w rozumieniu tej ustawy. PEP ma zastąpić obowiązującą dziś strategię "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r.".

W dniu: 16 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030” – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej. Uchwała wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Monitorze Polskim.

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych Ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) – dalej u.z.u.o. prowadzący instalację, który posiadał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów był obowiązany, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć wniosek o zmianę tego pozwolenia, w celu dostosowania go do przepisów zmienionych niniejszą ustawą.

Aktualnie termin ten został przesunięty o 6 miesięcy, czyli do 5 marca 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 19 lipca o zmianie Ustawy o czystości i porządku w gminach zmieniającego również ustawę o odpadach (została ona podpisana przez Prezydenta). W przypadku gdy prowadzący instalację nie dopełnił tego obowiązku, pozwolenie to wygasa w zakresie gospodarowania odpadami.

W art. 8 w/w projektu ustawy, wprowadzono zmiany do u.z.u.o., m.in. do art. 10 u.z.u.o. i art. 14 u.z.u.o. Treść artykułu 8 zmieniająca termin wniosków dostosowujących:

Art. 8.
W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592) wprowadza się następujące zmiany:
(…)
2) w art. 10 wyrazy "w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy" zastępuje się wyrazami "w terminie do dnia 5 marca 2020 r.";
3) w art. 14:
a) w ust. 1 wyrazy "w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy" zastępuje się wyrazami "w terminie do dnia 5 marca 2020 r.",

 

Niedługo w życie wejdą dwie ustawy dotyczące zmian w ustawach o odpadach (z 4 lipca 2019 r.) oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z 19 lipca 2019 roku).

Lipcowe zmiany złagodzą ustawę z dnia 05.09.2018r., która chcąc utrudnić nielegalne wywożenie niebezpiecznych odpadów, utrudniła również pracę większości legalnych firm.

Ministerstwo Środowiska w nowelizacji zreflektowało się i zmieniło swoją decyzję według której każdy kto otrzymał trzy administracyjne kary pieniężne lub trzy mandaty w przeciągu ostatnich 10 lat, na mocy prawa otrzymał odmowę dostosowania zezwolenia, a nawet dana osoba mogła dostać zakaz działalności w branży przez kolejne 10 lat. Takie prawo było często krzywdzące, ponieważ kary pieniężne nie były związane z realnym zagrożeniem dla środowiska. Decyzja została zmieniona w taki sposób, że trzy kary administracyjne pieniężne (nadane na podstawie art. 194 ustawy o odpadach) otrzymane w przeciągu 10 lat muszą przekroczyć łączną kwotę 150 000 zł, a mandaty za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 zamieniono na prawomocne wyroki sądu.

Nastąpiła także zmiana czasu magazynowania odpadów. Zgodnie z wrześniową ustawą wynosił on rok zamiast trzech lat. Aktualnie został przywrócony trzyletni okres magazynowania odpadów jednak nie dla wszystkich odpadów. Większość odpadów palnych nadal obowiązuje roczny okres magazynowania.

Termin dostosowania decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów aktualnie wynosi 12-miesięcy. Jest to termin na złożenie kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami w postaci operatu p.poż wraz z postanowieniem komendanta PSP, decyzji o warunkach zabudowy.

W planach są rozporządzenia w sprawie warunków p.poż. określające bardziej restrykcyjne warunki dla magazynowania odpadów, w sprawie magazynowania odpadów i rozporządzenie określające szczegółowe kryteria utraty statusu odpadów, poprzez wyznaczenie dopuszczalnych procesów i technik przetwarzania odpadów.

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej