Aktualności

W styczniu rząd przyjął rozporządzenie wykonawcze do ustawy f-gazowej ( o substancjach zubożających warstwę ozonową - w skrócie SZWO oraz o niektórych fluorywanych gazach cieplarnianych). Do tej pory jedynie Polska spóźniła się z wprowadzeniem nowych przepisów w tym zakresie.

Nowa ustawa nakłada m.in. obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń (prowadzonym przez Instytut Chemii Przemysłowej im prof. I Mościckiego w Warszawie ) urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych i pomp ciepła, które zawierają co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Do 14 marca operatorzy tych urządzeń mają obowiązek wpisać je do rejestru. Rejestr dostępny jest od 13 stycznia pod adresem www.cro.ichp.pl

Nowe przepisy dotyczą m.in. branże, które użytkują urządzenia lub komory chłodnicze np. sklepy z regałami chłodniczymi, jak też rolników czy sadowników posiadających komory chłodnicze oraz zakłady przetwórstwa spożywczego. Kary za niezarejestrowanie urządzeń mogą wynieść do 3 tyś. złotych. Problem w tym, że dotyczczas niewiele firm wie o nowych obowiązkach.

Przypominamy, iż do dnia 29 lutego 2016 r. przypada termin składania sprawozdań do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami).  Obowiązek sporządzania raportu do KOBiZE dotyczy każdego podmiotu korzystającego ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza.
Oto przykładowe instalacje oraz urządzenia powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza:
Instalacje
- kotłownie zakładowe na cele grzewcze,
- kotłownie zakładowe na cele technologiczne,
- spalarnie odpadów,
- instalacje do chłodzenia/mrożenia,
- malarnie, galwanizernie,
- agregaty prądotwórcze, promienniki ciepła,
- inne instalacje produkcyjne, z których występuje emisja zanieczyszczeń do powietrza, itp.
Urządzenia
- samochody osobowe/ciężarowe i inne środki transportu,
- wózki widłowe,
- kosiarki, myjki i inne urządzenia napędzane silnikami spalinowymi,
- mobilne spawarki, itp.

Podmioty posiadające ww. instalacje i urządzenia składają raport KOBiZE dotyczący poprzedniego roku kalendarzowego drogą elektroniczną. W tym celu należy złożyć wniosek o utworzenie konta w Krajowej Bazie na podstawie dostępnego na stronie formularza rejestracyjnego i wniosku wygenerowanego zgodnie z podanymi przez podmiot danymi.
W przypadku dostarczenia kompletu dokumentów potrzebnych do rejestracji wniosku, administrator Krajowej Bazy ma 21 dni roboczych na jego rozpatrzenie. Następnie podmiot uzyskuje swój indywidualny dostęp i hasło. Po zalogowaniu i uzupełnieniu informacji o firmie w kolejnym etapie uzupełniane są informacje o każdej z instalacji osobno. Wielkość emisji określa się na podstawie
- prowadzonych przez podmiot pomiarów emisyjnych,
- zużycia paliw lub surowców i odpowiadającym tym wielkościom wskaźnikom emisji,
- wielkości produkcji.
Składanie raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat za wprowadzanie gazów cieplarnianych i innych substancji.
Nie przewiduje się żadnych kar za niezłożenie raportu lub złożenie raportu w formie niepełnej. Natomiast w razie kontroli firmy przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WiOŚ) instytucja kontrolująca może zażądać przedstawienia złożonego raportu do KOBiZE i w razie jego braku wydać zarządzeniem pokontrolnym nakaz uzupełnienia takiego raportu.
Raport KOBiZE docelowo ma zastąpić naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Warto zatem już teraz wywiązać się ze swoich obowiązków.


Zgłoś się do naszego specjalisty.

Kontakt:
Magdalena Wigda
Tel. 510 343 554
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferujemy usługę:

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.

Kto ma obowiązek składania opłat za środowisko?

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą korzystający ze środowiska,
  • jednostki organizacyjne – urzędy, szkoły, stowarzyszenia

Opłaty wnosi się m.in. za:

  • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ( spalanie paliw w kotłach, procesy technologiczne, spalanie paliw przez środki transportu, chów lub hodowla drobiu.
  • pobór wód (wody podziemnej, powierzchniowej śródlądowej, morskich wód wewnętrznych)
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ( ścieków komunalnych, bytowych lub przemysłowych, wód chłodniczych, wód zasolonych)
  • składowanie odpadów

Kiedy i gdzie wnosimy opłaty za środowisko?

Termin naliczania opłat za rok 2015 wyznaczony jest do dnia 31 marca 2016 r. Zbiorcze zestawienie składamy do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Nie wnosi się opłat, jeżeli roczna wysokość korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł za dany rodzaj korzystania ze środowiska, co jednak nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

 

Równocześnie przypominamy o obowiązku sporządzania raportu do KOBIZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami).

Dotyczy on wszystkich podmiotów, które korzystają ze środowiska (także najmniejszych przedsiębiorców korzystających na potrzeby własnej działalności z samochodu lub kotła grzewczego).

Raport KOBIZE wypełnia się za pośrednictwem Internetu raz w roku - do końca lutego. Uzyskanie loginu oraz hasła umożliwiające wysłanie raportu następuje po złożeniu wniosku o uzyskanie dostępu do konta w Krajowej Bazie, co trwa ok. 21 dni. Termin składania raportu za ubiegły rok upływa 29 lutego 2016. W najbliższym czasie obowiązek ten ma zastąpić naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Do tego czasu przedsiębiorcy powinni składać raport KOBIZE oraz sprawozdanie opłat za korzystanie ze środowiska.

Jeżeli macie Państwo problem z samodzielnym wywiązaniem się z zadań wynikających z Prawa ochrony środowiska, nasi specjaliści slużą doradztwem.

Zleć sporządzenie sprawozdania za korzystanie ze środowiska naszej firmie.

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. to grupa sprawdzonych specjalistów.

 

Kontakt do naszego specjalisty:

Magdalena Wigda

Tel. 510 343 554

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Startuje „MALUCH" – edycja 2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Na program w 2016 roku przeznaczono 151 mln zł. Tegoroczna edycja MALUCH, ogłoszona wcześniej niż w poprzednich latach, składa się z 3 modułów.
Moduł 1 - O dotacje na utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funkcjonowania mogą starać się gminy. Przeznaczono na to 60 mln zł.
Moduł 2 - Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „MALUCH"; oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece- przeznaczony dla podmiotów niegminnych. Na ten moduł zarezerwowano jest 80 mln zł.
Moduł 3 - utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych. Moduł 3 skierowany jest dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów. Do rozdysponowania jest 11 mln zł. Więcej informacji na stronie: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2016/

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy działając na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.),

ogłasza konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

Miasto Białystok, a także 4 inne miasta ze wschodniej Polski mają szansę na poprawę infrastruktury transportowej.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów do Działania 2.2 Infrastruktura drogowa w ramach II Osi priorytetowej: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) 2014-2020.
Ponad 1 mld złotych przeznaczony jest na dofinansowanie m.in: budowy lub przebudowy dróg krajowych lub wojewódzkich w obrębie miast: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów. Więcej szczegółów na stronie PARP http://popw.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-do-poddzialania-2-2-popw-w-2015-roku-2

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna - Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. 

Wnioski można składać od 30.11.2015 r. do 30.12.2015 r.

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która została już podpisana przez Prezydenta, poza regulacjami w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem wprowadziła także wiele zmian w Ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Jedna ze zmian dotyczy procesu wydawania zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów.

Od roku 2016 takie decyzje będą możliwe do uzyskania po przerowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli występuje właściwy organ.

Po przeprowadzeniu kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska niezwłocznie wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Na postanowienie nie służy zażalenie.

W przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów.

Pozotywna opinia WIOŚ nie będzie konieczna w przypadku gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia.

Przepis będzie również dotyczył już obecnie funkcjonujących instalacji, w przypadku wniosku o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy zmiana tej instalacji ma charakter istotnej zmiany. Organ wydający decyzję może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany.

 

 

 

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. ma wejść w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 12 grudnia 2012 r. miała zaczać obowiązywać do stycznia 2016 r.

Termin utworzenia BDO został przesunięty do 24 stycznia 2018 r. na mocy nowej ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE), którą 5 października podpisał Prezydent RP.

W związku z tym zasady sprawozdawczości za lata 2015 i 2016 nie ulegną zmianie i będą sporządzane i składane zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Dotyczy to sprawozdań tj.

- zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów,
- sprawozdania z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- sprawozdania z zakresu gospodarowania ZSEiE,
- sprawozdania z zakresu gospodarowania  zużytymi bateriami i akumulatorami

 

 

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej