Zmiany w prawie

 

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie elektronicznie, za pośrednictwem indywidulanego konta w systemie BDO.

Firmy, które do końca 2019 r. nie dokonają rejestracji ww. bazie, mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności.

Jeśli jesteś wytwórcą odpadów i jesteś zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów – musisz zarejestrować się w BDO (do wypełnienia dział XII).

Prosimy o sprawdzenie czy posiadacie Państwo aktywny dostęp do konta w rejestrze BDO. W przeciwnym wypadku prosimy o zresetowanie hasła lub wystąpienie do właściwego urzędu marszałkowskiego o nadanie nowego hasła.

Brak możliwości zalogowania się do konta utrudni Państwu w późniejszym czasie możliwość wystawienia KPO.

W razie wątpliwości polecamy skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim bądź z infolinią BDO: www.bdo.mos.gov.pl/kontakt/#info .

Film szkoleniowy z modułu ewidencji odpadów w BDO:
https://bdo.mos.gov.pl/news/film-szkoleniowy-z-modulu-ewidencji-odpadow-juz-dostepny/

Więcej informacji pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl.

schemat BDO

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów wejdzie w życie 17 grudnia 2019 roku, co oznacza, że przedsiębiorcy mają 3 miesiące na dostosowanie monitoringu do nowego systemu kontroli (oprócz przepisów § 4 ust. 4-6, które wejdą w życie z dniem 22 lutego 2021 r.).

Nowelizacja określa wymagania prowadzenia wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów dla firm zajmujących się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów, minimalne wymagania dla urządzeń technicznych (§ 3), wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu (§ 4, § 6) oraz obowiązek informacyjny w związku z prowadzeniem wizyjnego systemu kontroli (§ 5).

 

Dnia 17 stycznia 2019 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. W lutym bieżącego roku Komisja Prawnicza poparła wątpliwości związane z brakiem wpisu oraz delegacji ustawowej odnośnie wprowadzania obowiązkowego monitoringu miejsc magazynowania odpadów w trybie online. Taki zapis nie został przewidziany w ustawie o odpadach.

Ministerstwo Środowiska szukając wyjścia z sytuacji, odnalazło odpowiednią podstawę prawną w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska. Padła propozycja uzyskania dostępu przez WIOŚ monitoringu w czasie rzeczywistym, w trybie online dla magazynów i składowisk odpadów palnych, w przypadkach określonych w art. 9 i 10b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

 


Dnia 12 lutego 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. 2019, poz. 256).  

Zgodnie z Rozporządzeniem wysokości zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg magazynowanych odpadów wynosi następująco:

1) 1500 zł - dla odpadów niebezpiecznych – z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych stanowiących oleje odpadowe i odpady niebezpieczne powstałe w wyniku przetwarzania pojazdów, części samochodowych usuniętych w trakcie naprawy, zużytych baterii i akumulatorów (również odpadów powstałych w wyniku ich przetwarzania) oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (również odpadów powstałych w wyniku ich przetwarzania).

2) 600 zł - dla następujących odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, w tym:

 

We wtorek 3 lipca w Sejmie odbyły się obrady dotyczące projektów nowelizacji ustaw wchodzących w skład tzw. „pakietu odpadowego”, czyli ustawy o odpadach oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Propozycje zmian stanowiły następstwo kilkudziesięciu pożarów składowisk i wysypisk śmieci, które w ostatnim czasie wystąpiły w rożnych częściach Polski. Wprowadzane zmiany mają na celu minimalizację nieprawidłowości w systemie śmieciowym oraz zwiększenie znaczenie inspekcji ochrony środowiska.

W projekcie nowelizacji ustawy o odpadach zaproponowano następujące zmiany:


1. Poszerzenie zakresu wymagań dotyczących zarządzania wizyjnym systemem kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów poprzez wprowadzenie:
• obowiązku przechowywania nagrań przez miesiąc od daty dokonania zapisu,
• obowiązku całodobowego monitoringu,
• odpowiedzialności posiadacza odpadów za właściwe przechowywanie i bezpieczeństwo przechowywanych nagrań.

14 czerwca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazały się zmiany aktów prawnych z obszaru ochrony środowiska.

Zmiany dotyczą następujących dyrektyw:
⎯ o odpadach,
⎯ o składowaniu odpadów,
⎯ o odpadach opakowaniowych,
⎯ o pojazdach wycofanych z eksploatacji,
⎯ o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
⎯ o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i akumulatorach.

14 maja 2018 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dwa rozporządzenia dotyczące nowych, wiążących celów w zakresie redukcji emisji w sektorach nieobjętych unijnym systemem handlu pozwoleniami na emisję (non-ETS) na lata 2021-2030.
Przyjęte rozporządzenia mają umożliwić spełnienie paryskiego zobowiązania klimatycznego do 2030 r. dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 % w stosunku do 1990 r.

24 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ transport poszczególnych rodzajów odpadów powinien odbywać się w sposób zapobiegający ich zmieszanie, z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów będzie przetwarzany w tym samym procesie.


Rozporządzenie dopuszcza transport odpadów niebezpiecznych jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne, o ile uniemożliwiony jest ich wzajemny kontakt.


Transportujący odpady będzie zobowiązany przewozić je w sposób, który nie dopuści do ich rozprzestrzeniania się poza środek transportu, w szczególności wysypywania, pylenia i wycieków, oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową.
Transportowane odpady ponadto powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, jeżeli mogą spowodować negatywne oddziaływanie na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.
Dodatkowo zgodnie z przepisami, odpady będą musiały być przewożone wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj odpadów oraz dane zlecającego ich transport, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane.
Nadmienionym dokumentem jest:
1) karta przekazania odpadów;
2) faktura sprzedaży odpadów;
3)podstawowa charakterystyka odpadów;
4) dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów;
5) inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeżeli transportujący odpady nie posiada wyżej wymienionych dokumentów.

Od 24 stycznia pojazdy transportujące odpady będą musiały posiadać oznaczenia zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

 

oznaczenie odpady

 

oznaczenie odpady transport

 

 

Pojazdów przewożących odpady nie oznacza się w przypadku, gdy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz gdy pojazdem tym przewozi się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

 

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne.

 

 

 

W artykule z dnia 14-12-2017 r. pisaliśmy o zaproponowanych przez Senat dodatkowych poprawkach do ustawy o odpadach. Poprawki Senatu dotyczyły procedury uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, a najważniejszy zapis dotyczył, iż uznanie produktu lub substancji za produkt uboczny miałoby nastąpić w drodze decyzji administracyjnej wydawanej na 10 lat przez właściwy urząd marszałkowski .

Na posiedzeniu Sejmu z dnia 15 grudnia 2017 posłowie nie poparli jednak  senackich poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach, tym samym zmian w procedurze uznawania produktu lub substancji za produkt uboczny, nie będzie.

Zmiana ustawy o odpadach dotyczy głównie zapisów związanych z utworzeniem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz zmian w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów.

Nowe wymagania w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. 

Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) powstać ma pod koniec stycznia 2018 r.

Więcej o zmianach w ustawie o odpadach w artykule z dnia 24-10-17 - http://www.ekoexpert.com.pl/ekoexpert/zmiany-w-prawie/193-zmiany-w-ustawie-o-odpadach.html

Uchwalona na posiedzeniu Sejmu nr 52 dnia 24.11.2017 r. ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw trafiła do Senatu, który zaproponował dodatkowe poprawki do ustawy (druk 2096 z dnia 6.12.2017 r.)

Czego dotyczą poprawki?

Wprowadzone przez Senat poprawki dotyczą procedury uznawania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

W obecnym stanie prawnym wytwórca przedmiotu lub substancji powstającego w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, składa do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce ich powstawania, zgłoszenie uznania takich przedmiotów lub substancji za produkt uboczny.

Marszałek województwa uznaje produkt lub substancję za produkt uboczny w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia w formie tzw. milczącej zgody. Obecnie nie uzyskuje się decyzji administracyjnej na produkt uboczny.

Poprawki Senatu mają na celu doprecyzowanie procedury uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny przez wskazanie, że takie uznanie następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje marszałek województwa w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska.

Decyzja ma być wydana przez marszałka województwa w ciągu 3 miesięcy od otrzymania zgłoszenia na okres nie dłuższy niż 10 lat.

W poprawkach Senatu znajduje się również zapis odnośnie już złożonych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny - Wytwórca przedmiotu lub substancji, który przedłożył marszałkowi województwa zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, które spowodowało uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jest obowiązany do uzyskania decyzji administracyjnej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

druk 2096 dostępny pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/

 

 

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej