• WDROŻENIA
  Ujednolicone przepisy unijne dotyczące ochrony danych osobowych niosą konkretne obowiązki. Jednym z nich, w myśl zasady „Privacy by design”, jest stworzenie odpowiednich procedur i dokumentacji – a z pewnością przenalizowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych – już na etapie rozpoczynania działalności. Obowiązek ten dotyczy WSZYSTKICH – ci, którzy nie zdążyli wdrożyć RODO we właściwym momencie, powinni niezwłocznie spełnić ten obowiązek. Z przyjemnością zajmie się tym zespół ekspertów EkoExpert – mamy za sobą szereg wdrożeń w różnej wielkości przedsiębiorstwach. Naszym atutem jest zdroworozsądkowe podejście i wysoki poziom merytoryczny prowadzonych działań.
 • SZKOLENIA
  Systematyczne podnoszenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa informacji to jeden z najbardziej strategicznych elementów zarządzania organizacją. Czynnik ludzki może być bowiem, jak wynika z licznych doświadczeń, kluczowy dla bezpieczeństwa firmy. Błędy lub pomyłki to najczęstsza przyczyna naruszeń ochrony danych osobowych. Trenerzy EkoExpert od wielu lat pracują nad efektywnymi formami szkoleń, tak aby wnieść jak najwięcej wiedzy i dobrych praktyk w zawodowe nawyki pracowników na różnych szczeblach. Oferujemy szkolenia dla wszystkich poziomów w strukturze przedsiębiorstwa – od szeregowego personelu po kadrę zarządzającą – a także specjalistyczne szkolenia dla Inspektorów Ochrony Danych, pozwalające na zdobycie kwalifikacji w obrębie zawodu 242212 według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.
 • DOKUMENTACJA
  Zgodnie z zapisami art. 5 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1) – RODO – każdy kto przetwarza dane osobowe, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie. Ale to nie wszystko. Jesteśmy zobowiązani również do WYKAZANIA tej zgodności. A cóż lepiej wykaże poprawność funkcjonowania procesów, niż dokumentacja. Poprawnie napisane polityki ochrony danych, w połączeniu ze zdrowym rozsądkiem i odpowiedzialnością za bezpieczeństwo adekwatne do ryzyka - to recepta dla Twojej firmy. Z przyjemnością zrealizujemy ją dla Ciebie.
 • AUDYTY
  Liczne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wskazują na konieczność ciągłego monitoringu i uaktualniania procedur, czy też obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osób fizycznych. Doświadczenia pokazują, że ustawodawstwo w tym zakresie dynamicznie się zmienia – nowe obowiązki pracodawców wobec pracowników, nowe okresy przechowywania danych, czy możliwy zakres ich pobierania i przetwarzania. Aby zachować zgodność i nie narazić się na interwencję organów kontrolnych, warto cyklicznie audytować firmę w zakresie zgodności z RODO. To niezwykle istotna wartość, dająca poczucie stabilizacji, chociaż w tym aspekcie prowadzenia biznesu…
 • USŁUGA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  Nie każdy ma obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. Można obowiązki prawne wynikające z RODO i innych przepisów wykonywać osobiście, włącznie z pisaniem i uaktualnianiem dokumentacji, szkoleniem pracowników, monitorowaniem zmian w przepisach, dbaniem o bezpieczeństwo fizyczne dokumentów, tworzeniem upoważnień, zawieraniem umów powierzenia danych, przeprowadzać analizy ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych. Można też wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo w tym zakresie. Inspektor Ochrony Danych cyklicznie audytuje organizację, uaktualnia dokumenty, szkoli personel (pracuje nad najsłabszym ogniwem), szacuje ryzyka i jest punktem kontaktowym dla Urzędu Ochrony Danych – w razie zapytań lub kontroli. Dobry Inspektor może ograniczyć ryzyko niezgodności do minimum. Takich właśnie prezentuje EkoExpert.