Dokumenty środowiskowe

Operaty wodnoprawne

 • pobór wód powierzchniowych lub podziemnych
 • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych
 • wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi

Zanieczyszczenia powietrza

 • wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • zgłoszenia instalacji pod kątem wprowadzania gazów i pyłów do powietrza
 • analiza wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza w czasie planowania inwestycji
 • uzupełnienie raportów do bazy KOBIZE
 • sprawozdawczość PRTR (Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń)
 • pomiary hałasu
 • pomiary zanieczyszczeń powietrza

Dokumenty ogólnośrodowiskowe

 • wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC
 • raport (ocena) oddziaływania inwestycji na środowisko
 • karta informacyjna przedsięwzięcia
 • obliczanie opłat produktowych
 • obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska
 • sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami
 • sporządzanie rocznych sprawozdań typu OPAK 1, 2, 3
 • analiza poprawności sporządzania raportów do KOBIZE oraz sprawozdań środowiskowych

Kompleksowa obsługa ekologiczna przedsiębiorstwa

 • prowadzenie obowiązków środowiskowych firmy, terminowe tworzenie dokumentacji i sprawozdań w tym również:
 • doradztwo w zakresie minimalizacji kosztów związanych z ochroną środowiska
 • konsultacje techniczne, prawne i ekonomiczne w zakresie ochrony środowiska
 • monitoring wymagań ochrony środowiska
 • sprawdzenie i analiza wyliczeń poziomów odzysku i recyklingu przez organizacje odzysku, optymalizacja kosztów środowiskowych.

W przypadku kontroli

 • przygotowanie firmy do kontroli środowiskowych
 • pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych
 • opracowanie zaległej dokumentacji
 • reprezentowanie firmy/obecność w tracie kontroli WIOŚ