Aktualności

Zapraszamy do odwiedzania naszego działu "BAZA WIEDZY", gdzie znajdują się przydatne i ciekawe informacje na temat przepisów prawa ochrony środowiska, w tym m.in. interpretacje Ministerstwa Środowiska, porady dla przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności, terminarz ważnych dat składania sprawozdań środowiskowych.

W zakładce ŚRODOWISKO --> DO POBRANIA zamieszczone zostało Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi stawkami opłat.

Jednocześnie przypominamy, iż termin składania sprawozdań w zakresie korzystania ze środowiska za rok 2014 upływa 31 marca 2015 r.

Przypominamy, iż każdy podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do składania, bez wezwania, do właściwego urzędu marszałkowskiego rocznych sprawozdań za korzystanie ze środowiska oraz do naliczenia, we własnym zakresie, wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska. Sprawozdania należy składać do 31 marca danego roku po upływie każdego rocznego okresu sprawozdawczego.

Projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 21 maja 2014 r. opracowany przez Ministerstwo Środowiska trafił do uzgodnień międzyresortowych. Konsultacje nad projektem mają potrwać do 15 czerwca 2014 r. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Jakie zmiany w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przewiduje nowa ustawa: - w projekcie określono, że do końca 2018 r. utrzymany zostanie obecnie obowiązujący wykaz sprzętu elektronicznego i elektronicznego, określony w dotychczasowej ustawie; od stycznia 2019 r. obowiązywać będzie wykaz otwarty, zgodnie z którym za sprzęt elektryczny i elektroniczny uważać się będzie urządzenia spełniające definicję w rozumieniu ustawy; - projekt nowej ustawy zakłada wprowadzenie pojęcia autoryzowanego przedstawiciela, który to będzie odpowiedzialny za wypełnienie obowiązków wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny w Polsce; prawo do wyboru autoryzowanego przedstawiciela będą miały podmioty wprowadzające sprzęt w rozumieniu ustawy, którzy mają siedzibę w którymkolwiek państwie członkowskim UE, poza Polską; autoryzowanym przedstawicielami będą mogły zostać jedynie organizacje odzysku; wyznaczenie autoryzowanego przedstawiciela będzie powodowało brak konieczności uzyskania wpisu do rejestru (zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach); - projekt ponadto zakłada zmianę kluczowych definicji, przede wszystkim: wprowadzającego sprzęt – rozszerzenie definicji na producentów sprzętu, odsprzedających sprzęt innych dostawców pod własnym oznaczeniem, odsprzedających sprzęt pochodzący z innego państwa oraz sprzedających sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zakładu przetwarzania – rozszerzenie definicji o działalność w zakresie przygotowania do ponownego użycia, zbierającego zużyty sprzęt – uproszczenie definicji, zgodnie z którą zbierającym sprzęt będzie podmiot prowadzący działalność w zakresie zbierania sprzętu, który posiada stosowną decyzję w zakresie gospodarki odpadami. informacja pochodzi ze strony www.odpady-help.pl

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej